EMBA - 社長簡介
:::

高爾夫球社

高爾夫管理員 - 高爾夫球社 | 2018-08-13 | 人氣:2572
   現任社長- 第18任社長-施協良           中興大學EMBA108級企業領袖組           辰得事業股份有限公司 國貿業務                     ... 觀看完整文章
高爾夫管理員 - 高爾夫球社 | 2018-08-13 | 人氣:2261
    2019.01~2019.12 擔任期間 第十七任 107級領袖組 ... 觀看完整文章
高爾夫管理員 - 高爾夫球社 | 2018-08-13 | 人氣:1333
         
RSS http://emba.nchu.edu.tw/emba/modules/family/rss.php?ncsn=12